Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

1. Operatorem serwisu www.psko.pl dalej zwanej „Serwisem PSKO” jest SailingNet prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PR-point Ewa Sołtysiak z siedzibą w Chojnicach, 89-600 Chojnice NIP: 5551295471; REGON: 221650043.

2. SailingNet dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prywatności użytkowników i ochronnych informacji osobowych, udzielonych przez nich w trakcie używania oraz dokonywania płatności w Serwisie PSKO.

3. Dane Osobowe są przetwarzane w Serwisie PSKO w celu umożliwienia korzystania z funkcjonalności serwisu, w tym automatycznie podczas korzystania z niej. W Serwisie PSKO zbierane są następujące dane: Imię i nazwisko, Płeć, Data urodzenia, Termin ważności badań lekarskich, Adres IP, Adres e-mail, Numer telefonu, Numer licencji PZŻ dalej zwane jako „Dane Osobowe”.

4. Podanie powyższych Danych Osobowych jest dobrowolne i wymaga udzielenia zgody, jednakże jest ono niezbędne w celu korzystania z serwisu.

5. Użytkownik jest uprawniony do wglądu w treści danych osobowych oraz do dokonywania w nich zmian w każdym czasie, jak również posiada prawo do żądania ich usunięcia. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z PSKO drogą mailową na adres e-mail kontakt@psko.pl

6. Korzystając z płatności online dane transakcyjne, w tym Dane Osobowe mogą zostać przekazane na rzecz Przelewy24 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności.

7. Przekazane Dane Osobowe mogą, za uprzednią, odrębną zgodą użytkownika być wykorzystywane do przekazywania informacji dotyczących nowych produktów, ofert lub promocji.

8. Zebrane Dane Osobowe zawarte w zgłoszeniach do regat przekazywane są organizatorowi regat w celu przeprowadzania oraz obsługi wydarzenia sportowego.

9. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych są:
• zgoda osoby, której Dane Osobowe dotyczą na ich przetwarzanie;
• niezbędność do wykonania umów zawieranych w Serwisie PSKO lub za pośrednictwem Serwisu, lub do podjęcia działań wnioskowanych przez osobę, której Dane Osobowe dotyczą przed zawarciem umowy;
• niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PSKO,
• prawnie uzasadnione interesy realizowane przez PSKO lub przez stronę trzecią, którymi są operatorzy płatności elektronicznych, organizatorzy regat lub inne realizowane w związku z funkcjonowaniem Serwisu, przy czym ta podstawa przetwarzania Danych Osobowych nie dotyczy dzieci.

10. Dane Osobowe zbierane w Serwisie PSKO będą przechowywane w celach rozliczeniowych maksymalnie przez okres wynoszący 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności składki związany z członkostwem w Polskim Stowarzyszeniu Klasy Optimist opłacaną za pośrednictwem Serwisu. W pozostałym zakresie uzasadnionym celami przetwarzania Dane Osobowe będą przechowywane tak długo, jak istnieć będzie podstawa prawna ich przetwarzania, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagałyby dłuższego okresu ich przechowywania, np. dla wykorzystania w postępowaniach dotyczących funkcjonowania Serwisu. Z końcem okresu przechowywania dane osobowe zostaną zanonimizowane.

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych SailingNet stosuje procedury bezpieczeństwa takie jak zabezpieczenia informatyczne, uniemożliwiające dostęp do danych osobom nieuprawnionym.

12. Każdy użytkownik Serwisu ma prawo:
• dostępu do swoich Danych Osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia oraz prawo żądania ograniczania przetwarzania.
• wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Danych Osobowych, cofnąć zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w jednym lub większej liczbie celów na jaki była udzielona, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo przeniesienia swoich Danych Osobowych.

13. W przypadku wyrażenia przez użytkownika zgodę na zapis do newslettera, użytkownik może również wyrazić osobną zgodę na wykorzystywanie podanego adresu e-mail w celach marketingowych Produktów. Zgoda na zapis do newslettera oraz na wykorzystywanie adresu e-mail w celach marketingowych może być w każdym czasie cofnięta przez użytkownika.

14. Dane osobowo-adresowe oraz informacje dotyczące adresu e-mail zebrane w toku rejestracji kont nie są udostępniane osobom trzecim i służą do realizacji zobowiązań względem użytkownika.

15. Dane kontaktowe użytkowników wykorzystywane są do kontaktu z użytkownikiem, o ile zajdzie taka potrzeba.

16. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych stosowanych przez Serwis PSKO należy skontaktować się z PSKO za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@psko.pl

17. W sprawach nie uregulowanych w Polityce Prywatności mają zastosowanie przepisy prawa dotyczące przetwarzania Danych Osobowych, w tym przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).